Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thở ra
    hơi nhả ra
    an exhalation of smoke
    một luồng khói nhả ra