Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effluvium /e'flu:vjəm/  

  • Danh từ, số nhiều effluvia
    khí xông lên, mùi xông ra; mùi thối, xú khí
    (vật lý) dòng từ