Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emanation /,emə'nei∫n/  

 • Danh từ
  sự phát ra, sự bắt nguồn
  cái phát ra
  những mùi phát ra ngửi rất kỳ lạ

  * Các từ tương tự:
  emanational