Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nervousness /'nə:vəsnis/  

  • Danh từ
    tính nóng nảy; sự bực dọc, sự bồn chồn
    trạng thái hốt hoảng, trạng thái bối rối
    sức mạnh, khí lực