Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

morbidity /mɔ:'bidətis/  

  • Danh từ
    sự bệnh tật
    sự bệnh hoạn