Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    miếng da diềm (ở mép da mặt giày)
    lằn roi

    * Các từ tương tự:
    welter, welter weight, welterweight