Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thể thao)võ sự hạng bán trung (cân nặng trong khoảng từ 61 đến 66, 6 kg)