Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vết lằn (roi)
  sọc nổi (nhung kẻ)
  (kỹ thuật) thanh giảm chấn
  Ngoại động từ
  đánh lằn da
  dệt thành sọc nổi
  (quân sự) đan rào bảo vệ, đan sọt nhồi đất làm công sự bảo vệ