Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

welter weight /'weltəweit/  

  • Danh từ
    (thể thao)
    võ sĩ hạng bán trung (giữa 61 và 67kg; trên hạng nhẹ, dưới hạng trung)