Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  loạt (đạn, đá) ném ra; sự ném hàng loạt, sự bắn hàng loạt
  lính bắn một loạt đạn lên không trung như là cảnh cáo đối với bọn gây náo loạn
  tràng, chuỗi
  a volley of curses
  một tràng lời chửi rủa
  (thể thao) quả vô lê
  miss an opponent's volley
  đánh hụt quả vô lê của đối thủ
  Động từ
  bắn một loạt
  (thể thao) đánh một quả vô lê, đá một quả vô lê
  nó đá một quả vô lê vào lưới

  * Các từ tương tự:
  volley-ball, volleyballer, volleyer