Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fusillade /,fju:zə'laid/  /fju:sə'lai/

  • loạt súng bắn
    (nghĩa bóng) sự tuôn ra hàng tràng (câu hỏi, lời phê bình…)