Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inundation /,inʌn'dei∫n/  

  • Danh từ
    sự ngập lụt
    trận lụt