Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

volley-ball /'vɔlibɔ:l/  

  • Danh từ
    (thể thao) bóng chuyền