Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bombardment /bɒm'bɑ:dmənt/  

 • Danh từ
  sự pháo kích, sự oanh tạc
  (nghĩa bóng)
  sự tấn công dồn dập (những câu hỏi…)
  (vật lý học)
  sự bắn phá (hạt nhân)