Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô ơn, vong ơn, bạc tình
  bạc bẽo
  a thankless task
  một nhiệm vụ bạc bẽo

  * Các từ tương tự:
  thanklessly, thanklessness