Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unrequited /,ʌnri'kwaitid/  

 • Tính từ
  không được đáp lại
  unrequited love
  tình yêu không được đáp lại

  * Các từ tương tự:
  unrequitedly