Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thanklessness /'θæŋklisnis/  

  • Danh từ
    sự vô ơn, sự bạc tình
    sự bạc bẽo