Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thanklessly /'θæŋklisli/  

  • Phó từ
    [một cách] bạc tình
    [một cách] bạc bẽo