Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tailor-made /,teilə'meid/  

  • Tính từ
    may đo (áo quần)
    rất thích hợp
    this job's tailor-made for John
    công việc rất thích hợp với John