Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

made-to-order /'meidtə'ɔ:də/  

  • Tính từ
    may đo; làm đúng như sở thích