Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bespoke /bi'spəʊk/  

 • quá khứ đơn và quá khứ phân từ của bespeak
  Tính từ
  may đo
  a bespoke suit
  bộ quần áo may đo
  a bespoke tailor
  thợ may đo

  * Các từ tương tự:
  bespoken