Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bespoken /'bispəʊkən/  

  • quá khứ phân từ của bespeak