Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (bespoke; bespoke hoặc bespoken)
    chứng tỏ, cho thấy
    tác phong lễ độ của anh ta chứng tỏ anh ta là một người lịch sự