Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

custom-made /,kʌstəmeid/  

 • Tính từ
  (như custom-built)
  custom-made
  giày đặt đóng (thửa)

  * Các từ tương tự:
  custom-made software