Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

custom-built /,kʌstəm'bilt/  

  • Tính từ
    (cách viết khác custom-made)
    làm theo đơn đặt hàng
    chiếc xe hơi chế tạo theo đơn đặt hàng riêng