Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác alleyway)
  lối đi, ngõ
  đường đi có trồng cây (trong công viên)
  bãi đánh ki

  * Các từ tương tự:
  alleyway