Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đúng mực; sự chín chắn; sự nghiêm túc