Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

teetotalism /ti:'təʊlizm/  

  • Danh từ
    phong trào bài rượu