Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abstemiousness /əb'sti:mjəsnis/  

  • Danh từ
    sự điều độ