Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bài thuyết giáo
  (nghĩa bóng, khẩu ngữ) bài lên lớp dài dòng
  we had to listen to a long sermon about not wasting money
  chúng tôi đã phải lắng nghe một bài lên lớp dài dòng về chuyện không nên hoang phí tiền bạc

  * Các từ tương tự:
  sermonette, sermonize, sermonize, sermonise, sermonizer