Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường xấu) bài thuyết giáo dông dài
    bài thuyết pháp