Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sermonize /'sə:mənaiz/  

  • Động từ
    giảng đạo, thuyết giáo, thuyết pháp
    khiển trách, quở mắng, lên lớp (nghĩa bóng)

    * Các từ tương tự:
    sermonize, sermonise, sermonizer