Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

remonstrance /ri'mɒnstrəns/  

  • Danh từ
    sự phản đối; sự than phiền
    sự phản đối; lời than phiền