Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

talking-to /'tɔ:kiŋtu:/  

  • Danh từ
    (số nhiều talking-tos)
    sự trách mắng, sự rầy la
    that child needs a good talking-to
    thằng bé phải la cho nó một trận nên thân