Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sermonette /sə:mə'net/  

  • Danh từ
    bài giảng đạo ngắn, bài thuyết giáo ngắn, bài thuyết pháp ngắn