Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nhận [được]
  acknowledge receipt of a letter
  báo đã nhận được thư
  (for something) giấy biên nhận, biên lai
  sign a receipt
  ký giấy biên nhận
  (cổ) nh recipe
  receipts
  (số nhiều)
  số thu
  số thu chi
  [be] in receipt of something
  (thường)
  đã nhận được
  we are in receipt of your letter of the 15th
  chúng tôi đã nhận được thư của ông đề ngày
  Động từ
  ghi nhận là đã trả tiền; ghi nhận (vào hóa đơn) là đã nhận tiền

  * Các từ tương tự:
  receipt-book, receipt-stamp, receipter