Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

counterfoil /'kaʊntəfɔil/  

  • Danh từ
    cuống (biên lai..)