Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

receipt-stamp /ri'si:tstæmp/  

  • Danh từ
    tem dán trên quyển biên lai