Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

presumably /pri'zju:məbli/  

  • Phó từ
    hẳn là, chắc là
    he is aware of the difficulties, presumably?
    Hẳn là anh ta thấy rõ các khó khăn chứ?