Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự có khả năng, sự có thể là
    there's no likelihood of that happening
    không thể nào có chuyện đó xảy ra