Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    ra vẻ, tưởng chừng như
    they were seemingly unaware of the decision
    họ ra vẻ như không biết quyết định ấy