Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

allegedly /ə'li:dʒidli/  

  • Phó từ
    [một cách] bị coi là
    he was allegedly involved in the great jewel robbery
    nó bị coi là có dính líu vào vụ trộm đồ trang sức lớn đó