Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conceivably /kən'si:vəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] có thể quan niệm đựơc, [một cách] có thể tưởng tượng được