Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự làm cho tin; sự thuyết phục
  sự tin chắc
  it is my persuasion that
  tôi tin chắc rằn
  tín ngưỡng, giáo phái
  người thuộc mọi giáo phái
  chính kiến, nhóm chính trị
  điều tin tưởng, niềm tin
  its is my persuasion that the decision was a mistake
  quyết định ấy là một sai lầm, tôi tin như thế