Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm cho tin, thuyết phục
  thuyết phục ai làm gì
  tôi tin chắc rằng

  * Các từ tương tự:
  persuader