Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

denomination /di,nɒmi'nei∫n/  

 • Danh từ
  sự gọi tên; tên gọi
  những tên gọi đã được chấp nhận đối với các loài cá
  giáo phái
  các giáo phái Tin lành bao gồm giáo phái Giám lý, giáo hội Trưởng lão và giáo phái Rửa tội người khôn lớn
  loại, đơn vị (tiền tệ, đo đạc)
  the US coin of the lowest denomination is the cent
  đơn vị tiền thấp nhất của Mỹ là đồng xu

  * Các từ tương tự:
  denominational, denominationalism, denominationalize, denominationally