Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường nghĩa xấu)
  phái; giáo phái
  (viết tắt của section)
  đoạn
  clause 3 sect 2
  điều khoản 3 đoạn 2

  * Các từ tương tự:
  sectarian, sectarianise, sectarianism, sectarianize, sectary, sectile, sectility, section, section gang