Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] lâu dài, [một cách] bền lâu, [một cách] vĩnh cửu
    [một cách] thường xuyên