Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eternally /i'tɜ:nəli/  

 • Phó từ
  mãi mãi
  (khẩu ngữ) luôn luôn
  I'll be eternally grateful to you
  tôi sẽ luôn luôn biết ơn ông
  [một cách] thường xuyên
  he's eternally telephoning me early in the morning
  nó thường gọi điện thoại cho tôi lúc sáng sớm