Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

everlastingly /,evə'lɑ:stiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] không ngớt, [một cách] dai dẳng
    everlastingly complaining
    không ngớt mồm kêu ca